BIP
START

 

DANE PODSTAWOWE 
1. Nazwa stanowiska pracy: STARSZY REFERENT
2. Wymiar etatu: pełny etat
3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na 3 – miesięczny okres próbny z możliwością zawarcia kolejnej umowy po okresie próbnym.NWYMAGANIA KWALIFIKACYJE

1. Wymagane wykształcenie: minimum średnie o profilu ekonomiczno-administracyjnym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
2. Wykształcenie preferowane: wyższe informatyczne/humanistyczne.
Niezbędne wymagania:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
- wymagany staż pracy na stanowiskach personalno-administracyjno-ewidencyjnych - 3 lata,
- perfekcyjna obsługa komputera - pakiet MICROSOFT OFFICE (w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
- dyspozycyjność;
- znajomość zasad funkcjonowania organizacji jaką jest jednostka wojskowa,
- posiadane cechy osobowości: samodzielność i kreatywność komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji niewykraczających poza uprawnienia, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, wysoka kultura osobista, umiejętność organizacji i zarządzania czasem pracy, umiejętność pracy w zespole.WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie o przyjęcie do pracy wraz z CV;
2. Kwestionariusz osobowy;
3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy;
4. Świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły lub inny dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Uwagi dodatkowe:
• Dokumenty aplikacyjne: Podanie oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).
Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Jawnej JW 2399 lub przesłać na adres: Jednostka Wojskowa Nr 2399, ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów, w terminie do dnia 20.10.2016 r., z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko starszego referenta”.

• Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
• Złożonych dokumentów Jednostka Wojskowa 2399 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie.

O miejscu i terminie stawiennictwa kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na nr wskazany w CV, w terminie nie później niż na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-685-015/261685120.

 

 

 


 


 

 

 

 


   

 

 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Brygada Kawalerii Pancernej, 59-726 Świętoszów, ul. Sztabowa 1
FAX
(075) 735 - 50 - 91   *   TELEFON (75) 735 57 40   *   MAIL   10bkpanc.rzecznik@wp.mil.pl
KONTAKT W SPRAWACH KADROWYCH
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 4702826 gościem na naszej stronie