BIP
Narodowe Siły Rezerwowe


 

Spot reklamowy

 

 

 

CZYM JEST NSR?
____________________________________

 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

 

NSR nie stanowią oddzielnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych RP. Oznaczają sposób uzupełniania części etatowych stanowisk poszczególnych jednostek wojskowych. O wskazaniu stanowisk służbowych na potrzeby NSR i ich obsadzie decydować będą dowódcy jednostek wojskowych.

 

Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, z uwagi na dyspozycję do okresowego pełnienia służby czynnej w razie potrzeby, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych RP lub zarządzania kryzysowego.

 

Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych RP, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Siły Zbrojne mogą także brać udział w:

 

- zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

- działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia,

- akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,

- oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,

- a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

Ponadto NSR służyć będą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

 

 

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA
____________________________________

 

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej:

 

- polskie obywatelstwo,

- odpowiedni wiek życia,

- zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

Powinna to być osoba będąca żołnierzem rezerwy, która pełniła wcześniej czynną służbę wojskową.

 

Do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy konieczne jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia – oprócz wyżej wymienionych – łącznie następujące warunki:

 

- posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- nie był przeznaczony do służby zastępczej,

- nie był karany za przestępstwo umyślne,

- posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów,

- posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej,

- zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej,

- pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

 

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

- orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa.

- poświadczenia bezpieczeństwa;

 

 

 

 

 

CZYNNIKI MOTYWACYJNE
____________________________________

 

W celu stworzenia zachęt do podejmowania służby w NSR wprowadzono system motywacyjny dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe, obejmujący zarówno uprawnienia o charakterze społeczno-ekonomicznym, jak też edukacyjnym i prestiżowym.

 

Tak więc, przysługuje im prawo do:

- wynagrodzenia za czas ćwiczeń i okresowej służby wojskowej,

- prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem

- inne świadczenia finansowe.

 

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Żołnierzowi NSR przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów. nauki. stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji.

 

Ponadto przysługuje mu prawo do:

- odznaczeń, wyróżnień i nagród,

- wystąpień publicznych,

- udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze,

- używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia,

- korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju,

- bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny w określonych okolicznościach,

- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,

- umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny,

- oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,

- bezpłatne badania profilaktyczne,

- szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej.

 

 

 

 

ZDECYDUJ SIĘ
____________________________________

 

Zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów do wstąpienia w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Szczególnie zapraszamy naszych byłych żołnierzy oraz innych żołnierzy rezerwy. Jeśli jesteś naszym byłym żołnierzem i chciałbyś wesprzeć „swoją” jednostkę oraz ponownie wstąpić w szeregi brygady już dziś zgłoś akces do Narodowych Sił Rezerwowych. Bardzo cenimy doświadczenie naszych byłych żołnierzy a osoby, które nie odbyły czynnej służby wojskowej, przeszkolimy podczas służby przygotowawczej.

 

Jeśli jesteś zdecydowany/a do wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych w 10BKPanc zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (szczegóły postępowania opisane wyżej w Vademecum kandydata) i po spełnieniu wszystkich warunków przyjęcia odbędziesz w 10BKPanc sprawdziany: z wychowania fizycznego, kwalifikacji zawodowej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 

Kwalifikacje w 10BKPanc prowadzone są w drugi i czwarty czwartek

każdego miesiąca

  (początek - godzina 8.00)

 

 

Poniżej normy do sprawdzianu z wychowania fizycznego.

 


 

NORMY DO SPRAWDZIANU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu z wychowania fizycznego

jest posiadanie aktualnego zaświadczenia od lekarza rodzinnego

o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

 

 

 

 

 

ZADZWOŃ !
____________________________________

 

Szczegółowych informacji udzielają specjaliści działu personalnego 10BKPanc

 

od poniedziałku do piątku

godzinach 8.00-13.00

 

pod nr. tel. 261 68 50 18, 261 68 62 41

 

 

 

 

TU ZNAJDZIESZ INFORMACJE
____________________________________strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej

www.mon.gov.pl

 

strona internetowa Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

www.wojsko-polskie.pl

 

strona internetowa Wojsk Lądowych

www.army.mil.pl

 

wyszukiwarka wolnych stanowisk w NSR

www.szukajnsr.wp.mil.pl

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8033916 gościem na naszej stronie