BIP
STRUKTURA
DOWÓDCA 10BKPanc
płk dypl. Artur PIKOŃ
Pułkownik dypl. Artur Pikoń urodził się 26 września 1962 roku w Bielsku Białej. Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W latach 1985 – 1993 pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy plutonu czołgów, dowódcy kompanii czołgów, szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu oraz dowódcy batalionu zmechanizowanego w 29 Pułku Czołgów Średnich, 29 Pułku Zmechanizowanym oraz 120. Husarskim Pułku Zmechanizowanym w Żaganiu. Po ukończeniu w 1995 r. studiów wyższych na Akademii Obrony Narodowej i uzyskaniu tytułu oficera dyplomowanego, rozpoczął służbę w 11 Brygadzie Zmechanizowanej w Żarach na stanowisku kierownik sekcji operacyjnej, zaś niespełna rok później objął dowodzenie w 10. batalionie rozpoznawczym strzelców konnych. Lata 1997 – 1999 to ponowny powrót do Żar związany z objęciem stanowiska szefa szkolenia-zastępcy dowódcy brygady. Lata 1999 – 2006 to służba w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej na stanowiskach: szefa sztabu – zastępcy dowódcy brygady oraz szefa szkolenia brygady. Po ukończeniu w 2007 r. Studiów Podyplomowych w zakresie Operacyjno – Strategicznym na Akademii Obrony Narodowej rozpoczął służbę w 2 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku zastępcy – dowódcy brygady. 3 lata służby w Złocieńcu zaprocentowały objęciem obowiązków w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gdzie w latach 2010 – 2014 płk Artur Pikoń pełnił obowiązki jako szef szkolenia oraz zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych. W międzyczasie ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Polityki Obronnej. Z dniem 5 grudnia 2014 roku decyzje kadrowe ponownie skierowały płk dypl. Artura Pikonia do złocienieckiej brygady, gdzie objął stanowisko Dowódcy jednostki. Pośród licznych zainteresowań do najważniejszych należy zaliczyć historię wojskowości, turystykę oraz sport. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP - „Brązowy Krzyż Zasługi”; Odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej - złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; - złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”; Wyróżnienia nadane przez Dowódcę Wojsk Lądowych - Odznaka Honorowa Wojsk Lądowych; - Honorowa broń biała „Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych RP”. Podczas Święta 10 Brygady Kawalerii Pancernej, w dniu 3 sierpnia 2018 roku, objął obowiązki dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej.ZASTĘPCA DOWÓDCY 10BKPanc
płk Zbigniew ŚliżewskiJest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1983), Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1999). Ponadto ukończył kurs dowódców batalionów (Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów - 1988), kurs „Liderzy XXI wieku” (Zarządzanie bezpieczeństwem i tworzenie strategii obronnych) w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. Georga C. Marshalla (1998). Płk Zbigniew Śliżewski posiada również dyplom studiów podyplomowych z zarządzania w sektorze publicznym w sytuacjach kryzysowych Uniwersytetu Zielonogórskiego (2009), a także Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2011). Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę w 11. Dywizji Pancernej na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii, szefa sztabu batalionu szkolnego oraz dowódcy batalionu czołgów w 8. Pułku Czołgów (1983-1990). W latach 1990-1994 był dowódcą batalionu piechoty zmechanizowanej w 99., a później 89. Pułku Zmechanizowanym. Kolejne lata to służba w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowiskach sztabowych i jako dowódca batalionu czołgów. Od marca 2000 do marca 2001 roku pełnił funkcję szefa wydziału operacyjnego w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w siłach ONZ w Syrii. Podczas kolejnej misji w ramach IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku w 2005 roku, pełnił funkcję szefa centrum dowodzenia dywizji. Od 1 lipca 2007 był szefem sztabu 34BKpanc. 2 maja 2016 roku, rozkazem wyższych przełożonych wyznaczony został na stanowisko służbowe zastępcy dowódcy 10BKPanc w Świętoszowie. Zainteresowania: historia, geografia, sport.


SZEF SZTABU BRYGADY
ppłk Renart Skrzypczak
 

W latach 2000 – 2002 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, a następnie w latach 2002 – 2004 Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jest również absolwentem Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1 batalionie czołgów 10 BKPanc w Świętoszowie, w którym pełnił obowiązki dowódcy plutonu czołgów (2004 – 2007), następnie Szefa Sekcji Operacyjnej S-3 (2007 – 2009). W 2007 roku uczestniczył w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku jako oficer TOC MNDCS. Od listopada 2008 roku do maja 2009 odbywał służbę w ramach II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Czadu na stanowisku dowódcy kompanii manewrowej. Po powrocie do kraju objął obowiązki dowódcy 1 kompanii czołgów w 1 batalionie czołgów (2009 – 2012). Od września 2010 roku do kwietnia 2011 wykonywał zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu jako dowódca 1 kompanii piechoty zmotoryzowanej ZB ALPHA. Po zakończeniu misji powrócił na poprzednie stanowisko skąd w 2012 roku w ramach wyróżnienia został skierowany na Wyższy Kurs Taktyczno – Operacyjny do STE: major w Akademii Obrony Narodowej. W październiku 2012 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy batalionu – szefa sztabu batalionu dowodzenia 10 BKPanc pełniąc obowiązki dowódcy batalionu. W latach 2013 – 2014 brał udział kolejny raz w ramach PKW w Islamskiej Republice Afganistanu w grupie oficerów łącznikowych na stanowisku starszego oficera CJ35 RC East. Po powrocie skierowany na Kurs Kwalifikacyjny w Pionie Funkcjonalnym Dowódczym o stopniu etatowym: podpułkownik w AON, który ukończył z I lokatą. W latach 2014 – 2015 zajmował stanowisko zastępcy dowódcy batalionu – szefa sztabu 2 batalionu czołgów w 10BKPanc. Od 2015 roku pełnił obowiązki a od 2016 etatowo dowodził 1 batalionem czołgów. Z dniem 01 lutego 2018 roku wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

SZEF SZKOLENIA BRYGADY
ppłk Wojciech Strzelecki
Jest absolwentem WSO im. Tadeusza Kościuszki (1997) oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1997), które ukończył z oceną bardzo dobrą. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w batalionie zmechanizowanym 34BKPanc w Żaganiu, w którym pełnił obowiązki Dowódcy plutonu zmechanizowanego, następnie oficera operacyjnego oraz po zmianach struktur Szefa Sekcji operacyjnej S-3. W 1999 roku w ramach wyróżnienia został awansowany do stopnia porucznika, a w 2000 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy kompanii zmechanizowanej batalionu zmechanizowanego 34BKPanc. Po zmianach organizacyjnych w 34BKPanc skierowano go do służby w 10BKPanc w Świętoszowie, gdzie pełnił obowiązki Oficera rozpoznania w sztabie 1 batalionu czołgów, a następnie Dowódcy kompanii rozpoznawczej brygady. W 2003 roku został awansowany do stopnia kapitana i rok później w lipcu 2004 roku powierzono mu obowiązki Oficera sekcji w Sekcji Szkoleniowej w Pionie Szkolenia 10BKPanc, gdzie służbę pełnił przez 3 lata. W 2007 Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP został skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno – Taktyczne w AON w Warszawie (kurs kwalifikacyjny do STE: major). Po ukończeniu kształcenia w AON w 2008 objął obowiązki Zastępcy dowódcy batalionu w batalionie zmechanizowanym w 34BKPanc i został awansowany do stopnia majora. W trakcie służby w 34BKPanc w latach 2008 – 2011 dowodził przez rok Nieetatowym Ośrodkiem Służby Przygotowawczej, gdzie osiągał bardzo wysokie wyniki w szkoleniu. W 2011 brał udział w IX zmianie PKW Afganistan jako Starszy Oficer Łącznikowy. Po zakończeniu służby poza granicami państwa został wyznaczony na stanowisko Zastępcy dowódcy batalionu zmechanizowanego w 10BKPanc w Świętoszowie, a następnie Zastępcy dowódcy – Szefa Sztabu batalionu. W kwietniu 2013 roku został skierowany na Kurs kwalifikacyjny w Pionie Funkcjonalnym Dowódczym o stopniu etatowym: podpułkownik, który ukończył z trzecią lokatą w grupie ogólnowojskowej. W trakcie służby w 10BKPanc w 2015 roku został poddany on jako dowódca batalionu i dowodzony przez niego batalion sprawdzeniu w ramach ćwiczenia dowódczo – sztabowego oraz ćwiczenia taktycznego z wojskami w ramach oceny poziomu wyszkolenia do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem, uzyskując oceny dobre. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 października 2015 roku objął stanowisko Dowódcy batalionu zmechanizowanego 10BKPanc i został mianowany do stopnia podpułkownika. Od października 2015 roku dowodził batalionem zmechanizowanym Sił Odpowiedzi NATO i sił VJTF(L)17. Wraz z batalionem przeszedł wszystkie poziomy certyfikacji pododdziałów kończąc w czerwcu 2016 roku na sprawdzeniu zdolności do realizacji zadań w ramach Sił Odpowiedzi NATO – CREVAL, gdzie wraz z batalionem uzyskał status COMBAT READY. 01 lutego 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia 10BKPanc.PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
mjr Adam Koronkiewicz

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu (1997) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (2008). Pełnienie służby w 10BKPanc rozpoczął w 1997 r. na stanowisku dowódcy plutonu czołgów w 3 batalionie czołgów. W latach 1999 – 2007 dowódca kompanii czołgów. 12 marca 2007 r. wyznaczony na stanowisko Pełnomocnika Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2399 ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W 2012 roku ukończył Wyższy Kurs Taktyczno - Operacyjny w Akademii Obrony Narodowej. Ukończył kurs kwalifikacyjny na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika w Akademii Obrony Narodowej.
Jest żonaty. Zainteresowania: szachy, informatyka, literatura popularno - naukowa.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8164561 gościem na naszej stronie